W RAMACH NASZEJ WITRYNY STOSUJEMY PLIKI COOKIES - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZAMKNIJ

— RODO —

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Kancelaria Prawna Małgorzata Jabłońska Grzegorz Kubala Katarzyna Polnik Sp. p. przedstawia poniższe informacje, stanowiące spełnienie obowiązku informacyjnego określonego w RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Małgorzata Jabłońska Grzegorz Kubala Katarzyna Polnik Sp.p., ul. Ruska 3-4, 50-079 Wrocław (dalej „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. klientów będących osobami fizycznymi,
  2. w przypadku klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji klienta oraz osób wskazanych przez klienta do kontaktu z Administratorem, w szczególności pracowników i współpracowników klienta,
  3. dostawców usług i ich pracowników oraz współpracowników.
 3. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, nr telefonu, adres e-mail, informacje przekazane Administratorowi niezbędne do świadczenia usług prawnych przez Administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) - c) oraz lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj.:
  1. w celu zawarcia i realizacji umów, w tym m.in. umowy w zakresie obsługi prawnej i umowy świadczenia usług na rzecz Administratora przez dostawców usług,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub zewnętrznym dostawcom usług (tj. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi: prawne, IT, księgowo-finansowe, pocztowe i kurierskie).
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów przetwarzania, w szczególności przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzą Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy na Państwa rzecz lub podmiotu, który Państwo reprezentują.
 11. Państwa dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (jako strony umowy lub osoby działającej w imieniu strony umowy) lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, z którym Państwo współpracują, w związku z umową zawartą z Administratorem.
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

siedemjeden